Algemene Voorwaarden Centrum ViaDaan – Danielle Hooymeijer
 
Artikel 1:Toepasselijkheid:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Centrum ViaDaan gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende levering van diensten, zoals sessies en workshops, of anderszins.
Centrum ViaDaan kan ten aanzien van haar diensten aanvullende voorwaarden laten gelden. Voor zover van toepassing zullen deze bij de informatie op de website over de betreffende sessies, workshops en dergelijke worden vermeld. Deze aanvullende voorwaarden dienen steeds in samenhang met deze algemene voorwaarden te worden gelezen.
 
Artikel 2: Voorbehoud ten aanzien van informatie en prijzen
De op haar website of elders door Centrum ViaDaan vermelde informatie en prijzen voor haar diensten zijn steeds vrijblijvend en onder voorbehoud van (prijswijzigingen en programma- en roosteraanpassingen.
Indien er voor ene workshop een wijziging in het programma wordt doorgevoerd, zal Danielle Hooymeijer al aangemelde cursisten hierover zo spoedig mogelijk per e-mail informeren.
Of en zo ja onder welke voorwaarden sessies en workshops doorgang vinden, is steeds ter beoordeling van Centrum ViaDaan.
 
Artikel 3. Aanmelding en betaling
Deelname of gebruikmaking van een dienst van Centrum ViaDaan geschiedt door aanmelding door middel van het bestemde online aanmeldingsformulier, tenzij een andere wijze van aanmelden is overeengekomen. Door aanmelding worden deze algemene voorwaarden aanvaard.
Het voor de betreffende dienst verschuldigde bedrag dient direct bij aanmelding te worden voldaan, tenzij anders is afgesproken.
 
Artikel 4: Annulering
Bij annulering tot 24 uur voor de afspraakdatum, wordt € 15,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Het na aftrek van de administratiekosten
(eventueel) resterende bedrag wordt binnen 10 dagen terugbetaald door middel van een overschrijving naar een bankrekening. De administratiekosten worden niet doorberekend indien er gelijktijdig een vervangende afspraak wordt geboekt.
Bij annulering of verplaatsing binnen 24 uur voor de afspraakdatum, wordt de volledige sessieprijs in rekening gebracht. Een (live)sessie kan omgezet worden in een afstandssessie op het oorspronkelijk afgesproken tijdstip. Er worden dan geen extra kosten in rekening gebracht.
Bij het niet (tijdig) verschijnen op het afgesproken tijdstip van de sessie (live sessie) of niet (tijdig) aanmelden in geval van een afstand-sessie, blijft het volledige bedrag van de sessie verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats.
 
Artikel 5: Annulering door Centrum ViaDaan
In geval van onvoldoende aanmeldingen, ziekte van Danielle Hooymeijer, dan wel in situaties van overmacht, behoudt Centrum ViaDaan zich het recht voor om een workshop of sessie te annuleren. Deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld via e-mail, en in geval van annulering binnen 2 dagen voor de aanvang, ook telefonisch. Bij annulering worden de volledige kosten, voor zover ten tijde van de annulering door de deelnemer voldaan, binnen 10 dagen terugbetaald door middel van een overschrijving naar een bankrekening.
 
Artikel 6: Vertrouwelijkheid
Alle informatie die door deelnemers aan sessies en workshops aan Centrum ViaDaan bedoeld of onbedoeld wordt verstrekt, hieronder in elk geval (maar niet uitsluitend) begrepen de persoons- en adresgegevens en sessie-aantekeningen, worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt, tenzij een deelnemer hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.
 
Artikel 7: Aansprakelijkheid
Centrum ViaDaan kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor enige fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan door of in verband met het volgen van of deelnemen aan sessies, workshops of evenementen georganiseerd door Centrum ViaDaan.
 
Artikel 8: Goede emotionele, mentale en geestelijke gesteldheid
Voor het volgen van of deelnemen aan sessies en workshops zijn een stabiele emotionele, mentale en geestelijke gesteldheid nodig. Ben je onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener en is je toestand nog niet geheel stabiel of gebruik je nog medicijnen, dan adviseert Danielle Hooymeijer om dit met haar te overleggen vóór aanmelding voor een dienst. Dit hoeft geen belemmering te zijn. In sommige gevallen kan na toestemming van of in overleg met de behandelend arts/specialist of huisarts (alsnog) gebruik worden gemaakt van de diensten van Centrum ViaDaan.
 
Artikel 9: Medische zorg
Diensten of producten van Centrum ViaDaan dan wel adviezen die daaruit voortkomen zijn nooit bedoeld ter vervanging van deskundig medisch advies voor dan wel reguliere medische behandeling van fysieke of geestelijke aandoeningen. Ze kunnen wel een bijdrage leveren aan het genezings- of helingsproces. Danielle Hooymeijer adviseert om het zoeken van professionele medische zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van of naar aanleiding van informatie die door Centrum ViaDaan (online) wordt verstrekt.
 
Artikel 10: Toekomstvoorspellingen
Centrum ViaDaan doet geen toekomstvoorspellingen. Informatie over toekomstige ontwikkelingen of gebeurtenissen kan echter wel tijdens een sessie, workshop of evenement bij Danielle Hooymeijer doorkomen en door deze worden gedeeld met de deelnemer(s). Aan dergelijke informatie kan geen enkel recht worden ontleend.
 
Artikel 11: Wijziging voorwaarden
Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde eenzijdig door Danielle Hooymeijer worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden op de website van Centrum ViaDaan gepubliceerd. Indien een
wijziging van wezenlijke belang is voor op dat moment al aangemelde deelnemers van workshops, cursussen en/of evenementen, dan zal Danielle Hooymeijer hen ook persoonlijk informeren.
 
Artikel 12: Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Centrum ViaDaan is het Nederlands recht van toepassing.